David White on Apostolic Planning DW with Maria Joseph